Deze privacyverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (“gegevens”) binnen ons online aanbod. Zoals onze sociale media-profielen. (gezamenlijk aangeduid als een “online aanbod”). Met betrekking tot de gebruikte concepten, als “Verwerking” of “Verantwoordelijk”, verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Uw cookie- en tracking-instellingen

[user_privacy_settings_form]

Verantwoordelijk

Elasol Shading BV
Adm. de Ruyterweg 281
3031AA Rotterdam
The Netherlands

Typen verwerkte gegevens:

  • Voorraadgegevens (bijv. Namen, adressen)
  • Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers)
  • Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto’s, video’s)
  • Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte webpagina’s, interesse in inhoud, toegangstijden)
  • Meta / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen)

Doel van de verwerking

  • Het aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud ervan
  • Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers
  • veiligheidsmaatregelen
  • Bezoekersaantallen / Marketing

Gebruikte termen

“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”); als identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van overdracht aan een identificatie, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, om een ​​online identificatie (bijv cookie) of één of meer speciale functies, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon zijn. “Verwerking” betekent elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijk proces in verband met persoonlijke gegevens. De term bestrijkt een breed bereik en dekt vrijwel elke verwerking van gegevens. Als de “verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, genoemd.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 GDPR, informeren wij u over de juridische basis van onze gegevensverwerking. Tenzij de rechtsgrondslag in de verklaring inzake gegevensbescherming wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. a en artikel 7 AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, alsmede het antwoord op vragen is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, de juridische basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, verlicht. c DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, aangestoken. f DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d DSGVO als juridische basis.

veiligheidsmaatregelen

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het privacybeleid aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we maken dit vereisen. We zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw deelname vereisen (bijv. Toestemming) of andere individuele kennisgeving.

Samenwerking met verwerkers en derde partijen

Als we in het kader van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden), deze aan hen verzenden of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals vereist door betalingsdienstaanbieders, overeenkomstig artikel 6 (1) (b) DSGVO), hebt u ingestemd met een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het gebruik van agenten, webhosters, enz.). Voor zover wij derden opdragen gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd contractverwerkingscontract, gebeurt dit op basis van artikel 28 GDPR.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als het is om onze (pre) contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele machtigingen verwerken of verwerken we de gegevens alleen in een derde land in het bijzijn van de speciale vereisten van artikel 44 en volgende DSGVO. dat de verwerking is b.v. op basis van specifieke garanties, zoals het officieel erkende niveau van gegevensbescherming (bijv. voor de VS via het privacyschild) of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde “standaard contractuele clausules”).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om een bevestiging te vragen over de vraag of de betreffende gegevens worden verwerkt en voor informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG. Je hebt dienovereenkomstig. Artikel 16 DSGVO heeft het recht om de voltooiing van de gegevens betreffende u of de correctie van de onjuiste gegevens betreffende u te eisen. In overeenstemming met artikel 17 AVG hebben zij het recht om te eisen dat de relevante gegevens onverwijld worden verwijderd of als alternatief een beperking van de verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR te eisen. U hebt het recht om te eisen dat de gegevens met betrekking tot u, die u ons hebt verstrekt, worden verkregen in overeenstemming met artikel 20 van de AVG en om de verzending naar andere verantwoordelijke personen te vragen. Je hebt een edelsteen. Artikel 77 DSGVO heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

het terugtrekken

U hebt het recht om toestemming te verlenen volgens. Artikel 7 par. 3 DSGVO met effect voor de toekomst.

recht op

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 GDPR. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen direct mail

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan in de cookies worden opgeslagen. Een cookie dient primair voor het opslaan van de informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie, b.v. de inhoud van een winkelwagen wordt opgeslagen in een online winkel of een inlog-storing. “Persistent” of “persistent” verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. Aldus b.v. de inlogstatus wordt opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor afstandsmetingen of marketingdoeleinden. Als “third-party cookie” worden aangeduid cookies die worden aangeboden door andere dan de verantwoordelijke persoon, die loopt van het online-aanbod (anders, al is het maar de cookies die wij spreken van de “first-party cookies”) bedrijven. We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken in de context van ons privacybeleid. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de optie uit te schakelen in de systeeminstellingen van hun browser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod. Een algemene bezwaar tegen het gebruik van cookies gebruikt voor doeleinden van online marketing kan worden in een verscheidenheid van diensten, met name in het geval van tracking, http://www.aboutads.info/choices/ aan Amerikaanse zijde of de EU-zijde http://www.youronlinechoices.com/ woden uitgelegd. Verder kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De verwerkte gegevens wij geschrapt volgens Art. 17 en 18 DSGVO of hun verwerking beperkt. Tenzij in dit privacybeleid specifiek vermeld, worden de opgeslagen gegevens worden gewist wanneer zij niet langer voor het beoogde doel en het schrappen waarvan geen wettelijke bewaarplicht nodig zijn. Tenzij de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere geoorloofde doeleinden en waarvan de verwerking is beperkt. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Na de wettelijke vereisten in Duitsland Storage 1 HGB (handel boeken, voorraden, beginsaldi, financiële overzichten, zakelijke correspondentie, boekhoudkundige documenten, enz.) En voor 10 jaar in overeenstemming met § 1 AO die met name worden uitgevoerd in overeenstemming voor 6 jaar met § 257, par. 147 par. (Books, records , managementrapportages, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingen, enz.). Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk opslaan bijzonder 7 J gedaan 132 per §. 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangstbewijzen / facturen, rekeningen, bonnen, zakelijke documenten, staat van ontvangsten en uitgaven, enz.), 22 jaar in verband met land en voor 10 jaar voor documenten die betrekking hebben op voorwaarde elektronische diensten, telecommunicatie, radio en televisie diensten die worden verleend aan niet-ondernemers in de EU-lidstaten en voor de mini one-stop-shop wordt beweerd (MOSS).

hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken, zijn bedoeld om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, beveiliging en technisch onderhoudsservices die we gebruiken om deze online service te bedienen. Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige aanbieding van dit online aanbod volgens Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Artikel 28 DSGVO (sluiting van contract voor contractverwerking).

Agency diensten

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten die conceptueel en strategisch advies, campagne planning, software en ontwikkeling van het ontwerp / consulting of zorg, uitvoering van campagnes en processen / handling, serverbeheer, data-analyse / consulting services en training diensten omvatten. Hier verwerken we inventaris data (bijvoorbeeld klantgegevens, zoals namen of adressen), contactgegevens (zoals e-mail, telefoonnummers), inhoud gegevens (bijv, tekstinvoer, foto’s, video’s), contract data (bijvoorbeeld contract, looptijd), de betaling gegevens (bijvoorbeeld, Bankgegevens, betalingsgeschiedenis), gebruik en metadata (bijvoorbeeld als onderdeel van de evaluatie en succesmeting van marketingmaatregelen). In principe verwerken we geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, tenzij dit componenten zijn van een verwerkte opdracht. Betrokkenen zijn onder meer onze klanten, prospects en hun klanten, gebruikers, websitebezoekers of -medewerkers en ook derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractdiensten, facturering en onze klantenservice. De wettelijke basis voor het verwerken van resultaten uit artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (contractuele diensten), artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO (analyse, statistieken, optimalisatie, beveiligingsmaatregelen). Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van de contractuele diensten en geven de noodzaak van hun informatie aan. Openbaarmaking aan externe partijen zal alleen worden gedaan indien vereist door een bestelling. Bij het verwerken van de in het kader van een opdracht gegevens aan ons geleverde items, we handelen volgens de instructies van de cliënt en de wettelijke vereisten van een baan verwerking gem. Artikel 28 DSGVO en verwerken de gegevens voor geen ander doel dan de bestelling. We verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen. de noodzaak om de gegevens te bewaren wordt om de drie jaar gecontroleerd; bij wettelijke verplichtingen archiveren van de deletie (1 1 6 J, gem. § 257 Abs. HGB, 10 J, gem. § 147 §. AO) wordt uitgevoerd na afloop uitgevoerd. In het geval van gegevens die ons in de loop van het contract heeft gemaakt, zullen wij de gegevens te verwijderen, zoals vereist door het contract, in principe na het einde van de baan.

in contact brengen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), de informatie van de gebruiker om het contactverzoek en de verwerking ervan te verwerken. Artikel 6 par. 1 lit. b) DSGVO verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer Relationship Management System (“CRM-systeem”) of een soortgelijke organisatie, we verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn, we controleren de vereiste om de twee jaar en de wettelijke archiveringsvereisten zijn van toepassing.

Akismet anti-spamcontrole

Ons online aanbod maakt gebruik van de service “Akismet”, die wordt aangeboden door Automattic Inc., 60 29ste Straat # 343, San Francisco, CA 94110, USA. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR. Met behulp van deze service worden opmerkingen van echte mensen onderscheiden van spamcommentaren. Hiervoor wordt alle commentaar informatie verzonden naar een server in de VS, waar het wordt geanalyseerd en opgeslagen ter vergelijking, voor vier dagen. Als een opmerking als spam is geclassificeerd, worden de gegevens na die tijd opgeslagen. Deze informatie moet de ingevoerde naam, e-mailadres, IP-adres, het commentaar inhoud, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en de tijd van de invoer bevatten. Automattic is gecertificeerd volgens de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active). Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Akismet is te vinden in de privacy aankondigingen van Automattic: https://automattic.com/privacy/. Gebruikers zijn van harte welkom om pseudoniemen te gebruiken, of doe zonder het invoeren van de naam of het e-mailadres. U kunt de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken. Dat zou zonde zijn, maar helaas zien we geen andere alternatieven die even effectief werken.

nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie, evenals uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van een nieuwsbrief concreet wordt beschreven in de context van een aanmelding voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Overigens bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons. Dubbele opt-in en logging: registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde double opt-in procedure. dat Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren bij externe e-mailadressen. De registratie voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd om het registratieproces te bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de aanmelding en de bevestigingstijd, evenals het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, geregistreerd. Inloggegevens: om u te abonneren op de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u om in de nieuwsbrief een naam op te geven voor persoonlijk adres. Duitsland: De verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende prestatiemeting is gebaseerd op de toestemming van de ontvanger. Artikel 6 par. 1 lit. a, artikel 7 DSGVO in verband met § 7 Abs. 2 nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming volgens art. § 7 Abs.3 UWG. Het loggen van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met. Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig bulletin-systeem dat onze zakelijke belangen dient en dat voldoet aan de verwachtingen van gebruikers en ons toestaat om toestemming te geven. Beëindiging / Opzegging – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde beëindigen, dwz. Trek uw toestemming in. Een link om de nieuwsbrief te annuleren is te vinden aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen de ingediende e-mailadressen opslaan voor maximaal drie jaar op basis van onze legitieme interesses voordat we ze verwijderen om voorafgaande toestemming te geven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om annulering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan ​​van een toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief – verzendserviceprovider

De verzending van de nieuwsbrief door middel van de verlader “MailChimp”, een nieuwsbrief platform voor de levering van de Amerikaanse leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Het privacybeleid van de verzender kan hier bekeken worden: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp is gecertificeerd volgens de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese bescherming van gegevens (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De verzendserviceprovider is gebaseerd op ons juweeltje van legitieme interesses. Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO en een overeenkomst voor contractverwerking volgens art. Artikel 28, lid 3, zin 1 DSGVO. De verzendserviceprovider kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm ophalen, i. zonder toewijzing aan een gebruiker, om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, b.v. voor de technische optimalisatie van verzending en de presentatie van nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. Echter, de scheepvaart service provider niet de gegevens van onze nieuwsbrief ontvangers gebruiken ze zelf te schrijven of de gegevens aan derden door te geven.

Jetpack (WordPress Stats)

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) de plugin Jetpack (hier de onderfunctie “WordPress Stats”) dat een integreert hulpmiddel voor statistische analyse van de verzoeken bezoeker en Automattic Inc., 60 29ste Straat # 343, San Francisco, CA 94110, USA. maakt gebruik van zogenaamde Jetpack. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Automattic is gecertificeerd volgens de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze online aanbieding, wordt opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. Hier kan de gebruiker worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens, gebruikersprofielen, die alleen worden gebruikt voor de analyse en niet voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/ en verwijzingen naar Jetpack Cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Google Analytics

We vertrouwen op basis van onze legitieme belangen (dat de belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, LLC ( “Google”) één. Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google gebruikt deze informatie namens ons, om het gebruik van onze reserves te evalueren door de gebruikers, om rapporten over de activiteiten samen te stellen binnen dit online-aanbod en bieden voor andere, gerelateerd aan het gebruik van deze website en internet diensten aan ons. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de verwerkte gegevens worden gemaakt. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd zijn aan hun gebruik van het online aanbod, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = nl. Voor meer informatie over Google maakt gebruik van gegevens, werving en tegenspraak opties, raadpleegt u het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads), alsmede in de instellingen voor de weergave van advertenties van Google (https: // adssettings.google.com/authenticated). De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google-Re/Marketing-Services

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) marketing en remarketing diensten (hierna te noemen “Google Marketing Services “) van de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (” Google “) is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/deelnemer?id=a2zt000000001L5AAI&status=Actief). de Google marketing services stellen ons in reclame voor en op onze website laten gericht, om gebruikers te presenteren met advertenties die mogelijk voldoen aan hun belangen. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties Producten waarnaar hij op andere websites is geïnteresseerd, worden ‘remarketing’ genoemd. Hiervoor belt u onze en andere websites nits waarop Google marketing diensten actief zijn, direct uit te voeren door Google een code van Google en geroepen te zijn. (Re) marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel bekend als “web beacons”) op de website betrokken. Met hun hulp krijgt de gebruiker een individuele cookie op het apparaat. een klein bestand wordt opgeslagen (in plaats van cookies kunnen vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld uit verschillende domeinen, met inbegrip van google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht, voor welke inhoud hij geïnteresseerd is en voor welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd en andere informatieGebruik van het online aanbod. Het is ook het IP-adres van de gedetecteerde gebruiker, melden wij als onderdeel van Google Analytics, dat het IP-adres afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en in uitzonderlijke gevallen, een flink Google-server in de Verenigde Staten overgedragen en ingekort daar. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker in andere aanbiedingen van Google. De bovenstaande informatie kan ook door Google worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen deze worden weergegeven op basis van zijn interesses, de advertenties die op hem zijn afgestemd. De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in de context van de Google-marketingdiensten. dat Google slaat en verwerkt b.v. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-gebaseerde binnen pseudoniem gebruikersprofielen. dat vanuit het perspectief van de advertenties van Google worden niet beheerd en getoond worden voor een bepaalde geïdentificeerde persoon, maar voor het cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie eigenaars. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisatie. De informatie die via Google Marketing Services over gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Een van de Google-marketingservices die we gebruiken, is u.a. het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke adverteerder een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Adverteerders zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. We kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google AdSense-marketingservice. AdSense maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn gelieerde websites advertenties kunnen weergeven op basis van bezoeken van gebruikers aan deze site of andere sites op internet. Daarnaast kunnen we de “Google Tag Manager” gebruiken om Google Analytics en Marketing Services te integreren en beheren op onze website. Voor meer informatie over het datagebruik van Google voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://www.google.com .com / beleid / technologieën / advertenties, het Privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kunt u dit doen door Google Gebruik de mogelijkheden voor aanwerving en opt-out: http://www.google.com/ads/preferences.

Facebookpixels, aangepaste doelgroepen en Facebook-conversie

Binnen onze reserves als gevolg van onze legitieme belangen, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves en voor dit doel de zogenaamde wil van de analyse. “Facebook Pixel” het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , VS, of als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Met de hulp van Facebook-pixel is Facebook voor een mogelijke bezoekers van onze reserves als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zgn. “Facebook Ads”) vast te stellen. Daarom maken we gebruik van de Facebook-pixels aan de aangesloten via ons Facebook Ads te tonen alleen de Facebook-gebruikers die een belang hebben in onze online aanbod of bepaalde functies (bijvoorbeeld belangen in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald door de bezochte webpagina’s) die we bieden aan Facebook hebben aangetoond (zogenaamde. “Custom Doelgroepen”). met behulp van Facebook-pixel willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties komen overeen met de potentiële belang van de gebruikers en hebben geen invloed lastigvallen. met behulp van Facebook-pixel we de effectiviteit van Facebook advertenties verder kan voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, waarin we kunnen zien of gebruikers op een Facebook-advertentie op de onze klikken Website werd doorgestuurd (zogenaamde. “Conversie”). De verwerking van de gegevens door Facebook is onderdeel van het datagebruiksbeleid van Facebook. Daarom algemene opmerkingen over het weergeven van Facebook-advertenties in het beleid voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Voor specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe het werkt, bezoek de help-sectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. U kunt bezwaar maken tegen de opname door de Facebook Pixel en uw gegevens gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u op Facebook ziet, gaat u naar de pagina die is ingesteld door Facebook en volgt u de instructies voor de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, i. ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt het gebruik van cookies, die dienen om het publiek meet- en reclamedoeleinden, ook op de deactivering pagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en bovendien de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/ keuzes) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, prospects en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het aanroepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de bepalingen en voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van toepassing op hun respectieve exploitanten. Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid verwerken we de gegevens van gebruikers zolang ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld Schrijf berichten op onze online aanwezigheid of stuur ons berichten.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6 (1) lit. DSGVO) maken we gebruik van inhoud of diensten aangeboden door externe leveranciers om hun inhoud en services te leveren Diensten, zoals Inclusief video’s of lettertypen (hierna gezamenlijk aangeduid als “inhoud”). Dit veronderstelt dat de externe leveranciers van inhoud het IP-adres van de gebruiker gebruiken, omdat ze geen inhoud naar hun browser kunnen sturen zonder het IP-adres IP-adres is vereist om deze inhoud weer te geven, en we streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken die het IP-adres alleen gebruikt om content aan externe contentproviders te leveren. Externe providers kunnen ook gebruikmaken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen). Web beacons “) voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren, en de pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op apparaten van gebruikers, inclusief technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s en openingstijden Verdere informatie over het gebruik van ons online aanbod inbegrepen, evenals met dergelijke informatie uit andere bronnen.

Youtube

We nemen de video’s op van het YouTube-platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

We nemen de lettertypen (“Google Fonts”) op van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

We binden de functie om bots te detecteren, bijvoorbeeld bij het aangaan van online formulieren (“ReCaptcha”) aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

We nemen kaarten op van de Google Maps-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten voltooid). https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook sociale plug-ins

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) social plugins ( “Plugins”) het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins kan interactie elementen of inhoud (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of tekst berichten) te vertegenwoordigen en zijn herkenbaar aan een Facebook-logo (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Like”, “Like” of een “thumbs up” -teken ) of gemarkeerd met het woord “Facebook Social plugin” de lijst en het uiterlijk van Facebook sociale plugins kan hier bekeken worden: .. https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Facebook is onder het pictogram privacy shield overeenkomst gecertificeerd en biedt daarmee een garantie te voldoen aan de wetgeving van de Europese bescherming van gegevens (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wanneer een gebruiker een functie van deze website die een social plugin bevat noemt, breidt haar apparaat Een directe verbinding met de Facebook-servers De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door hem opgenomen in het online aanbod at kan worden gemaakt vanuit de gebruikersprofielen voor verwerkte gegevens van gebruikers. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Facebook verzameld met de hulp van deze plugin doet en informeert de gebruiker op basis van onze kennis. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige pagina van het online aanbod. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie met de plugins, bijvoorbeeld, drukt u op of de Like-knop om een ​​reactie toe te voegen, de bijbehorende gegevens op het apparaat wordt rechtstreeks doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres in Duitsland opgeslagen. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en manieren om de privacy van gebruikers te beschermen, kunnen ze verwijzen naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ , Als een gebruiker een Facebook-lid en niet willen Facebook te verzamelen over deze online-aanbod informatie over hem en gekoppeld aan zijn opgeslagen op Facebook lid van gegevens, moet hij af te melden en hun cookies voor het gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook te verwijderen. Andere instellingen en tegenstrijdigheden aan het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn mogelijk binnen het profiel instellingen Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of de Amerikaanse kant http://www.aboutads.info/keuzes /ofdeEU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, i. ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de Twitter-service aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, worden opgenomen. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op makers van inhoud of zich te abonneren op onze inhoud. Als de gebruikers lid zijn van het platform Twitter, kan Twitter de o.g. Wijs daar inhoud en functies toe aan de gebruikersprofielen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacy Policy:https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de Instagram-service aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, worden opgenomen. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op de makers van inhoud of zich te abonneren op onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de o.g. Wijs daar inhoud en functies toe aan de gebruikersprofielen. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing

Binnen onze online aanbieding functies en inhoud van de dienst Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, kan worden geïntegreerd. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op makers van inhoud of zich te abonneren op onze inhoud. Als de gebruikers lid zijn van het platform Xing, kan Xing de o.g. Wijs daar inhoud en functies toe aan de gebruikersprofielen. Xing’s Privacyverklaring: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection..

LinkedIn

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de LinkedIn-service aangeboden door inkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, worden opgenomen. Hiervoor, b.v. Inhoud zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten, zich te abonneren op makers van inhoud of zich te abonneren op onze inhoud. Als de gebruikers lid zijn van het platform LinkedIn, kan LinkedIn de o.g. Wijs daar inhoud en functies toe aan de gebruikersprofielen. LinkedIn privacy statement: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy LinkedIn is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https: //www.privacyshield. gov / deelnemer? id = a2zt0000000L0UZAA0 & status = Actief). Privacy Policy:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

handmade with ❤️ by netfellows

Elasol Shading BV
Adm. de Ruyterweg 281
3031AA Rotterdam – NL

+31 527 745 042